Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Thuisvaccinatie BV
Opdrachtgever: Wederpartij van Thuisvaccinatie BV
Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3: OFFERTES

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4: TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

De opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In afwijking van lid 1 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN HET BETREKKEN VAN DERDEN DAARBIJ

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 7: TARIEVEN

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van de op www.thuisvaccinatie.nl gepubliceerde tarieven.

ARTIKEL 9: BETALINGSVOORWAARDEN

Facturering vindt plaats na afloop van ieder consult zodra opdrachtgever de zogenaamde akkoordverklaring heeft ondertekend op de tablet of, indien anders is overeengekomen met opdrachtgever in het geval van een groepsvaccinatie, na afronding van de opdracht. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien voor de 2e herinnering niet betaald is worden € 3,- administratiekosten per factuur berekend. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

ARTIKEL 10: ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

ARTIKEL 11: WIJZIGING, ANNULERING EN ONTBINDING

Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tot 72 uur voor de afgesproken datum en tijd te annuleren zonder dat daarvoor kosten in rekening worden door opdrachtgever. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst wijzigt binnen 72 uur voor de afgesproken datum en tijd is opdrachtnemer gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedragen €10,-. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert binnen 72 uur voor de afgesproken datum en tijd is opdrachtnemer gemachtigd om no-show kosten in rekening te brengen. De no-show kosten bedragen €50,-.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien: opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de opdracht Opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden goede reden geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er goede reden bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slecht gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer, in het voorkomende geval, te verstrekken uitkering. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan), of op indirecte schade en gevolgschade. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter is aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk deel dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. ten behoeve van opdrachtgever, zijn te gebruiken en te vermenigvuldigen door de opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 17: OVERIG

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staan een boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro).

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

 

Advies nodig?

Selecteer uw bestemming
Thuisvaccinatie Arts

Thuisvaccinatie.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteen.
Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Ja, ik accepteer cookies