Algemene voorwaarden

Meestal vergoed door ziektekostenverzekering
Vaccinaties en advies aan huis of op locatie
Ook 's avonds en in het weekend

ALGEMENE VOORWAARDEN THUISVACCINATIE B.V.  – Juridische tekst

ARTIKEL 1: Definities

 

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1    Aanbod: ieder(e) vrijblijvende (online) aanbieding, Aanbod, prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Thuisvaccinatie.

1.2    Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Thuisvaccinatie.

1.3    Diensten: alle door Thuisvaccinatie te leveren diensten in de ruimste zin van het woord waarvoor Opdracht is gegeven aan Thuisvaccinatie Onder Diensten wordt mede begrepen onderzoek en advisering rechtstreeks betrekking hebbende op Opdrachtgever en/of Klant met als doel hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden, alsmede de levering van Producten.

1.4    Klant: de natuurlijke perso(o)n(en) die ofwel zelf (als Opdrachtgever) ofwel door de tussenkomst van Opdrachtgever (een gedeelte van) de Diensten ontvangt.

1.5    Opdracht: de opdracht tot het verlenen van Diensten en/of leveren van Producten.

1.6    Opdrachtgever: de (natuurlijke)persoon die een Overeenkomst sluit met Thuisvaccinatie dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met Thuisvaccinatie.

1.7    Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Thuisvaccinatie B.V., waaronder begrepen doch niet bepekt tot de overeenkomst die tussen Thuisvaccinatie en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via de website thuisvaccinatie.nl en/of www.mijn.thuisvaccinatie.nl.

1.8    Partijen: Opdrachtgever en Thuisvaccinatie tezamen.

1.9    Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en worden geleverd door Thuisvaccinatie.

1.10    Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.11    Thuisvaccinatie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisvaccinatie B.V. waarvan de gegevens in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden verder staan uitgewerkt.

Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meervoud zonder verlies van inhoudelijke betekenis.
ARTIKEL 2: Identiteit en gegevens van Thuisvaccinatie

2.1    Thuisvaccinatie staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 66788692. Onze AGB code is 48485644 en onze LCR registratie is INST-194.

2.2    Thuisvaccinatie is gevestigd te (2132 LN) Hoofddorp aan de Opaallaan 1212. Het vestigingsadres is gelijk aan het bezoekadres. Thuisvaccinatie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur op het telefoonnummer 023 30 31 200, behoudens officiële feestdagen en uitzonderingen zoals tijdens scholing, training of andere bedrijfs- of personeelsbijeenkomsten. Thuisvaccinatie is tevens bereikbaar op het e-mailadres: info@thuisvaccinatie.nl.
ARTIKEL 3: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Opdrachten en maken tevens een integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten.

3.2    Een eventuele eerdere verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Thuisvaccinatie uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd.

3.3    Thuisvaccinatie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Thuisvaccinatie Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld.

3.4    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

3.5    Indien Thuisvaccinatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Thuisvaccinatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
ARTIKEL 4: Aanbod

4.1    Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het Aanbod.

4.2    Thuisvaccinatie kan niet worden gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3    Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan Thuisvaccinatie verstrekte (reis)gegevens en medische informatie waarop Thuisvaccinatie zijn Aanbod baseert.

4.4    Acceptatie van een Aanbod door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

4.5    Alhoewel Thuisvaccinatie de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van het door haar verstrekte Aanbod, waaronder begrepen doch niet beperkt tot prijsopgaves, informatie en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Thuisvaccinatie en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, voorbeelden, specificaties en verdere omschrijvingen door Thuisvaccinatie op haar website of anderszins aangeboden (online) documentatie zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven hetgeen Thuisvaccinatie aan te bieden heeft, tenzij door Thuisvaccinatie Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Thuisvaccinatie om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven gegevens. In geen geval is Thuisvaccinatie tot enige (na)levering verplicht.
ARTIKEL 5: Overeenkomst

5.3    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever en/of Klant, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de wijziging in prijs en eventuele andere voorwaarden.

5.4    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Thuisvaccinatie een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de door haar te leveren Diensten. Thuisvaccinatie is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen en/of schade welke voortkomen uit een weigering, zoals hiervoor bedoeld.

5.5    Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

5.6    Ongeacht of de Opdrachtgever en Klant dezelfde partij zijn, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, ongeacht of de Klant na aanvang van de Overeenkomst zijn of haar verplichtingen nakomt.
ARTIKEL 6: Herroeping / annulering

6.1    Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren dient de Opdrachtgever per omgaande Thuisvaccinatie Schriftelijk te informeren (te weten door verzending per e-mailbericht aan info@thuisvaccinatie.nl). Het tijdstip van ontvangst van de annulering is leidend.

6.2    Indien Opdrachtgever tevens de Overeenkomst sluit met Thuisvaccinatie voor andere personen (Klanten) is en blijft Opdrachtgever aansprakelijk voor nakoming door deze personen (Klanten) en de eventuele annuleringskosten die in rekening worden gebracht indien de Klant de Overeenkomst niet nakomt.

6.3    Opdrachtgever kan tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) voor de afspraak kosteloos de Overeenkomst annuleren. De Klant kan tot uiterlijk 48 uur het op zijn/haar betreffende gedeelte van de Overeenkomst annuleren.

6.4    Bij annulering binnen 48 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht en de dag van de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht , is de Opdrachtgever minimaal een bedrag van € 75,= aan annuleringskosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van meerdere personen (Klanten), bedragen de annuleringskosten een bedrag van € 37,50 aan annuleringskosten per persoon (Klant) met aldus een minimum van € 75,=. Indien Opdrachtgever met Thuisvaccinatie een nieuwe datum overeenkomt voor uitvoering van de Opdracht en in het geval dat de Opdrachtgever de Overeenkomst alleen heeft gesloten voor zichzelf, zal na afronding van de Opdracht een bedrag van € 50,= aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien Opdrachtgever met Thuisvaccinatie een nieuwe datum overeenkomt voor uitvoering van de Opdracht en in het geval dat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van meerdere personen (Klanten), zal na afronding van de Opdracht een  bedrag van € 25,= per persoon (Klant) aan annuleringskosten in rekening worden gebracht, met aldus een minimum van € 50,=.
6.5
6.6    Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht en de dag van de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht (ongeacht of de Opdracht in z’n geheel wordt geannuleerd of door de Opdrachtgever een nieuwe datum overeenkomt voor uitvoering van de Opdracht) is de Opdrachtgever minimaal een bedrag van € 100,= aan annuleringskosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van meerdere personen (Klanten), bedragen de annuleringskosten het bedrag van € 50,= per persoon (Klant) met aldus een minimum van € 100,=.

6.7    Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt en ook niet tijdig de Opdracht annuleert doordat de Opdrachtgever (en/of eventueel (een gedeelte van) de andere perso(o)n(en) (Klant(en)) niet aanwezig is / zijn  binnen het overeengekomen tijdblok (van vier uur) op de datum van uitvoering van de Opdracht, is de Opdrachtgever minimaal een bedrag van € 100,= aan annuleringskosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van meerdere personen (Klanten), bedragen de annuleringskosten het bedrag van € 75,= per persoon (Klant) met aldus een minimum van € 100,=, waarbij geldt dat zodra er drie personen (Klanten) of meer aanwezig diende te zijn op tijdens het overeengekomen tijdblok (van vier) uur op de datum van uitvoering van de Opdracht, en minimaal twee personen zijn aanwezig tijdens voornoemd tijdblok, voor de afwezige perso(o)n(en) € 50,= per persoon in rekening wordt gebracht).

6.8    Opdrachtgever heeft overeenkomstig artikel 6:230 p BW, geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, na nakoming van de Overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

6.9    De in dit artikel bedoelde rechten zijn niet van toepassing op spoedsituaties als bedoeld in artikel 7.7 van de Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 7: Prijzen en tarieven

7.1    Alle prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2    Thuisvaccinatie is gerechtigd de prijzen ontvangen door de Klant in het persoonlijk vaccinatieadvies te verhogen indien Thuisvaccinatie genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is kosten te maken ten gevolge van:
–    ondeugdelijke, te late aanlevering en/of incomplete aanlevering van door Klant aan te leveren (reis)gegevens en/of medische informatie;
–    relevante wijzigingen in de Opdracht / Overeenkomst;
–    extra werkzaamheden die na totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdracht van Opdrachtgever worden toegevoegd;
–    extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
–    extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst;
–    relevante wijzigingen van (overheids-)voorschriften of -beschikkingen.

7.3    Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van ontvangst door de Klant van het persoonlijk vaccinatieadvies. doch vóór de dag van levering, is Thuisvaccinatie bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering.

7.4    Indien zich tussen de dag van ontvangst door de Klant van het persoonlijk vaccinatieadvies en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van Thuisvaccinatie prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, accijnzen, technische en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Thuisvaccinatie gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

7.5    Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van ontvangst door de Klant van het persoonlijk vaccinatieadvies, heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien een dergelijke verhoging als bedoeld in dit artikel binnen drie maanden na ontvangst door de Klant van het persoonlijk vaccinatieadvies geschiedt, is de Opdrachtgever gerechtigd (dit gedeelte van) de Overeenkomst  te ontbinden.

7.6    Een door Opdrachtgever aan Thuisvaccinatie kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Thuisvaccinatie te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is Thuisvaccinatie gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Thuisvaccinatie afgegeven voorcalculatie of begroting.

7.7    Indien Opdrachtgever binnen 72 uur de Diensten volledig wenst te ontvangen (te weten dat binnen 72 uur na het sluiten van de Overeenkomst de arts een bezoek aan de Opdrachtgever / Klant dient te verrichten) is er sprake van spoed. In dat geval kan de Opdrachtgever de Overeenkomst niet meer herroepen / annuleren en is de Opdrachtgever een extra opslag van € 50,= aan Thuisvaccinatie verschuldigd.

7.8    Indien Opdrachtgever binnen 72 uur de Diensten, een elektronisch consult en een daar uit volgend recept, volledig wenst te ontvangen is er sprake van spoed. In dat geval kan de Opdrachtgever de Overeenkomst niet meer herroepen / annuleren en is de Opdrachtgever een extra opslag van € 30,= aan Thuisvaccinatie verschuldigd.
ARTIKEL 8: Prijzen en tarieven 

8.1    Betaling door Klant aan Thuisvaccinatie dient te geschieden zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening. Betaling door Klant dient plaats te vinden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.

8.2    Alle betalingen dienen te geschieden op een door Thuisvaccinatie aan te wijzen rekening, een en ander indien Schriftelijk niet anders is overeengekomen. Thuisvaccinatie is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door Klant aangegeven e-mailadres.

8.3    Indien de Klant niet binnen de overeenkomstig artikel 8.1 gestelde termijn betaalt, is hij, nadat hij door Thuisvaccinatie is gewezen op de te late betaling en Thuisvaccinatie de Klant een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is Thuisvaccinatie gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Klant. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,= (zegge: veertig Euro). Thuisvaccinatie kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8.4    De door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5    Indien Thuisvaccinatie een vordering heeft op Opdrachtgever en/of één van de personen (Klanten) waarvoor de Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten, is Thuisvaccinatie gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Opdrachtgever en/of het verlenen van Diensten voor Opdrachtgever op te schorten dan wel andere maatregelen te treffen, totdat volledige betaling van Opdrachtgever en/of één van de personen (Klanten) waarvoor de Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten wordt ontvangen.

8.6    Een tussen Klant en Thuisvaccinatie overeengekomen betalingsregeling/prijsafspraak waarbij de Klant de prijs in termijnen/delen mag betalen, laat onverlet de op de Klant rustende verplichting dat Klant gehouden is tot betaling van het gehele bedrag. De Klant is niet gerechtigd halverwege de betalingsregeling/prijsafspraak zijn betalingen te staken en/of zijn betalingsverplichting op te schorten.
ARTIKEL 9: Dienstverlening Thuisvaccinatie 

9.1    Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Thuisvaccinatie gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Thuisvaccinatie zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle door Thuisvaccinatie uit hoofde van de Overeenkomst te verlenen Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

9.2    Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Thuisvaccinatie gehouden tot het betrachten van de zorg van een goed hulpverlener en handelt daarbij in overeenstemming met de op Thuisvaccinatie rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.

9.3    Thuisvaccinatie deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij het verlenen van de overeengekomen Diensten geheel zelfstandig. Thuisvaccinatie zal daarbij een eigen tijdsplanning hanteren te weten dat Thuisvaccinatie vrij is ten aanzien van het bepalen van de tijdstippen waarop de Diensten worden verleend. Thuisvaccinatie zal bij het maken en / of aanpassen van haar eigen tijdsplanning wel de redelijkheid en billijkheid jegens de Klant betrachten en één en ander zoveel als mogelijk in goed overleg met de Opdrachtgever / Klant laten plaatsvinden. Thuisvaccinatie zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever / Klant omtrent de uitvoering van de Opdracht doch verleent de overeengekomen Diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of derde(n).

9.4    Partijen erkennen dat het welslagen van de Opdracht afhankelijk is van de inspanning van Opdrachtgever en/of Klant meer in het bijzonder de input die Opdrachtgever en/of Klant levert. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Thuisvaccinatie mogelijk te maken zal Opdrachtgever en/of Klant Thuisvaccinatie ten tijde van de aanlevering van de (reis)gegevens en medische informatie direct alle verzochte informatie en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever en/of Klant draagt in dat kader er zorg voor dat alle informatie, waarvan Thuisvaccinatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever en/of Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht tijdig en volledig aan Thuisvaccinatie worden verstrekt.

9.5    Thuisvaccinatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thuisvaccinatie is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste, niet actuele en / of onvolledige (reis)gegevens en/of medische informatie. Thuisvaccinatie levert haar diensten op basis van de op de door Opdrachtgever en/of Klant ingevulde informatie. Opdrachtgever en/of Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste (reis)gegevens en medische informatie aan Thuisvaccinatie Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties van alle door Opdrachtgever en/of Klant verschafte informatie zijn steeds voor risico van Opdrachtgever en daarmee voor rekening van Opdrachtgever.

9.6    Thuisvaccinatie kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende inspanningsverplichting voldoen indien Opdrachtgever en/of Klant het in 9.4 en 9.5 bepaalde strikt naleeft.
ARTIKEL 10: Klachten 

10.1    Klachten over de door Thuisvaccinatie verleende Diensten, de door Thuisvaccinatie geleverde Producten en/of naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van Thuisvaccinatie, dienen door Klant onmiddellijk, doch binnen 14 (veertien) dagen na respectievelijk levering Diensten / Producten / na ontvangst factuur, Schriftelijk middels het online klachtenformulier [LINK] ter kennis van Thuisvaccinatie te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

10.2    Indien Klant nalaat een klacht bij Thuisvaccinatie in te dienen binnen de in het vorige lid van dit artikel gestelde termijn, wordt Klant geacht de Diensten / factuur te hebben goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de Diensten / factuur niet beantwoord(t/en) aan de overeenkomst.

10.3    Thuisvaccinatie hanteert een procedure voor de opvang en afhandeling van klachten. Onderdeel van de klachtenprocedure is de door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bedoelde klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen en zal op verzoek adviseren met betrekking tot de indiening van de klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
10.4    De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de Klant en Thuisvaccinatie bevredigende oplossing. De klacht zal zorgvuldig worden onderzocht en Klant zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

10.5    Klant ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van Thuisvaccinatie waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissing Thuisvaccinatie over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe eventueel is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

10.6    Indien noodzakelijk kan Thuisvaccinatie tijdens het onderzoek van de klacht de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn met 4 (zegge: vier) weken verlengen.

10.7    Indien Partijen gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan Klant zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg neemt de klacht slechts in behandeling indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk bij Thuisvaccinatie heeft ingediend. Het geschil kan uiterlijk een jaar nadat Klant zich bij Thuisvaccinatie heeft gemeld, bij de Geschillencommissie Zorg aanhangig worden gemaakt.

10.8    Het klachtengeld voor de Geschillencommissie Zorg bedraagt € 52,50. Indien tijdens de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie Zorg komt vast te staan dat een klacht gegrond is, dan komen de kosten voor rekening van Thuisvaccinatie. Indien tijdens de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie Zorg komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Thuisvaccinatie gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten en administratiekosten, integraal voor rekening van Klant.

10.9    De Geschillencommissie Zorg zal uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) maanden na de voorlegging van het geschil uitspraak doen. In gevallen waarin dat, gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken belangen, aangewezen is te achten, zal de Geschillencommissie Zorg op kortere termijn uitspraak doen.

10.10    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Thuisvaccinatie en de door Thuisvaccinatie bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
ARTIKEL 11: Vertrouwelijkheid en bescherming persoonsgegevens 

11.1    Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever/Klant zal in ieder geval de inhoud van het Aanbod vertrouwelijk behandelen.

11.2    Thuisvaccinatie zal (en Opdrachtgever zal ten aanzien van persoonsgegevens van derden(Klanten)) in het kader van de Overeenkomst alle op haar/hun rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.

11.3    Indien Thuisvaccinatie bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever en/of Klant, is Opdrachtgever en/of Klant er bij de verstrekking van deze gegevens aan Thuisvaccinatie zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Thuisvaccinatie niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Thuisvaccinatie over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Thuisvaccinatie om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

11.4    Ten aanzien van persoonsgegevens van derden (Klanten) zal Opdrachtgever optreden als verwerkingsverantwoordelijke en Thuisvaccinatie als verwerker in de zin van de AVG dan wel Opdrachtgever als verwerker en Thuisvaccinatie als subverwerker. In een dergelijk geval als bedoeld in dit lid van dit artikel is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de doelbinding, de grondslag, de rechtmatigheid, transparantie en behoorlijkheid van de gegevensverwerking, zoals in artikel 5 van de AVG staat omschreven dan wel is Opdrachtgever verantwoordelijk dat zij één en ander goed heeft geregeld met de daadwerkelijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit uitgangspunt is mede leidend bij de uitleg van de verplichtingen van Thuisvaccinatie in haar hoedanigheid van verwerker.

11.5    Eenieder die handelt onder het gezag van Thuisvaccinatie en toegang heeft tot de persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt deze slechts ten behoeve van Opdrachtgever/Klant. Eenieder die handelt ten behoeve of onder de verantwoordelijkheid van Thuisvaccinatie en/of een subcontractor van Thuisvaccinatie en toegang heeft tot de persoonsgegevens van Opdrachtgever/Klant is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij kennis neemt, tenzij enig wettelijk voorschrift en/of een bevoegd gegeven last hem tot mededelen verplicht, of op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever/Klant of de toezichthouder.

11.6    Thuisvaccinatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. De passende maatregelen sluiten aan op de geldende stand van de techniek.

11.7    De Klant heeft het recht op inzage in de doorgegeven persoonsgegevens alsmede inzage in zijn/haar medisch dossier. Werkaantekeningen in het medisch dossier zijn uitgesloten van het recht op inzage. Indien mogelijk de privacy van een ander geschaad wordt door Klant inzage in zijn/haar medisch dossier te verschaffen, mag Thuisvaccinatie (gedeeltelijke) inzage in het medisch dossier weigeren. Klant heeft recht op kopieën van zijn/haar medische gegevens en recht op correctie van de doorgegeven persoonsgegevens. Klant heeft recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens, tenzij er een behandeling heeft plaatsgevonden. In het geval er een behandeling heeft plaatsgevonden heeft Klant recht op overdracht van het medisch dossier in een gangbaar formaat. Indien een betrokkene op basis van zijn rechten binnen de AVG direct contact opneemt met Thuisvaccinatie, dan gaat Thuisvaccinatie hier – behoudens uitdrukkelijke andersluidende Schriftelijk instructie van Klant – in eerste instantie niet (inhoudelijk) op in, maar bericht zij dit onverwijld aan Klant met een verzoek om nadere instructies.

11.8    Thuisvaccinatie zal Opdrachtgever/Klant informeren over iedere wijziging van de locatie waar de gegevens van verwerkingsverantwoordelijke worden opgeslagen, evenals over de identiteit van eventuele derde partijen die hierbij betrokken zijn.

11.9    Thuisvaccinatie houdt een register bij van alle soorten verwerkingsactiviteiten die hij voor Opdrachtgever/Klant verricht of heeft verricht. Dit register is in Schriftelijke (digitale) vorm.

11.10    Indien een beveiligingsinbreuk op de persoonsgegevens van Opdrachtgever/Klant heeft plaatsgevonden, dan meldt Thuisvaccinatie zo snel mogelijk zodra hij kennis genomen heeft van de inbreuk zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk uiterlijk binnen 48 uur de inbreuk aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is er indien sprake is van een situatie als omschreven in artikel 11 lid 4 voor verantwoordelijk dat de gegevens van de personen (Klanten) die alsdan als eerste geïnformeerd dient te worden bij aanvang van de Overeenkomst (en indien nodig later de gewijzigde gegevens) aan Thuisvaccinatie worden verstrekt. Thuisvaccinatie neemt in dat geval pas schade beperkende maatregelen na overleg en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, tenzij deze toestemming gezien de ernst en de situatie niet kan worden afgewacht.

11.11    Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van door Thuisvaccinatie beschikbaar gestelde derde(n)/ medewerker(s) / Thuisvaccinatie medewerker(s) die voor, tijdens en na de Overeenkomst door Thuisvaccinatie kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen conform de daarvoor geldende wetgeving. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen zal Opdrachtgever/Klant nimmer persoonlijke gegevens van de door Thuisvaccinatie beschikbaar gestelde medewerker(s) aan derden ter beschikking stellen.

11.12    Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
ARTIKEL 12: Wijziging en beëindiging van de overeenkomst 

12.1    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever en/of Klant, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12.2    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Thuisvaccinatie een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit bijvoorbeeld in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verlenen Diensten of Producten.

12.3    Thuisvaccinatie kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van Thuisvaccinatie jegens Opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
–    Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Thuisvaccinatie niet nakomt;
–    Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
–    Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;
–    ten aanzien van Opdrachtgever (zijnde een natuurlijk persoon) een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;
–    Opdrachtgever tot liquidatie van zijn zaken overgaat;
–    er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever ter zake substantiele schulden of indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.

12.4    Opdrachtgever kan aan tussentijdse beëindiging geen recht ontlenen op schadevergoeding dan wel (gedeeltelijke) teruggave van vooruit (volledige) betaalde bedragen, tenzij de Overeenkomst ontbonden wordt op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of ingeval er sprake is van onrechtmatige daad. Eenzelfde geldt voor de situatie dat Klant onvoldoende inspant / zoals (onder andere) bedoeld in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid

13.1    Voor zover Thuisvaccinatie toerekenbaar tekortschiet en de Klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Thuisvaccinatie die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Thuisvaccinatie voor door Klant geleden of te lijden indirecte schade is alsdan aldus uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik, verlies, verminking of vernietiging van gegevens, verlies van orders en/of PR-schade.

13.2    De aansprakelijkheid van Thuisvaccinatie voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

13.3    De in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid strekt zich tevens uit tot personen in dienst van Thuisvaccinatie, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.4    De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thuisvaccinatie en/of door Thuisvaccinatie ingeschakelde personeel / hulppersonen / derden.

13.5    Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Thuisvaccinatie ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.

13.6    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Thuisvaccinatie aansprakelijk is.
ARTIKEL 14: Overmacht

14.1    Indien Thuisvaccinatie door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Thuisvaccinatie nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14.2    Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Thuisvaccinatie onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme (zowel aanslagen als het van overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van derden van wie Thuisvaccinatie diensten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.
ARTIKEL 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1    Op alle Overeenkomsten gesloten door Thuisvaccinatie waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2    Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door Thuisvaccinatie gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door de Geschillencommissie Zorg of de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Download Algemene voorwaarden

Onze unieke werkwijze
1.
Maak eenvoudig een account aan

Je maakt een persoonlijk account aan door het invullen van jouw postcode en huisnummer, emailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Nadat je akkoord hebt gegeven op het verwerken van je persoonsgegevens heb je een persoonlijk account aangemaakt binnen onze beveiligde omgeving.

2.
Vul je reisgegevens in

Vul je reisbestemming(-en) in. Wij vragen hier ook naar de reden van jouw reis, waar je verblijft en wat je gaat doen tijdens je reis. Deze gegevens zijn van invloed op het advies wat je ontvangt van onze arts.

3.
Vul je persoonsgegevens in

In dit formulier vul je jouw persoonsgegevens in. Als zorgverlener zijn wij wettelijk verplicht jouw burgerservicenummer (BSN) te registreren, meer informatie vind je hier.

In deze stap kun je ook jouw gezinsleden of andere personen toevoegen aan de afspraak. Voor jouw gezinsleden* vul je zelf alle gegevens in. Nodig je andere personen uit voor de afspraak dan volstaat het invullen van het emailadres van deze personen. Deze personen worden vervolgens gevraagd om zelf een account aan te maken en hun gegevens in te vullen.

*Gezinsleden van 16 jaar en ouder ontvangen van ons een email met het verzoek akkoord te geven op de door jou ingevulde gegevens.

4.
Plan je afspraak

Selecteer een datum en tijdsblok. Wij sturen je per mail een bevestiging van de vaccinatie afspraak op het door jou aangegeven adres. Zodra de arts jouw gegevens heeft beoordeeld ontvang je een email dat jouw (voorlopige) vaccinatie-advies met een specificatie van de kosten beschikbaar is in jouw persoonlijk account. Je logt in met je emailadres en zelfgekozen wachtwoord om jouw vaccinatie advies te kunnen inzien. Heb je geen vaccinaties nodig voor je reis dan wordt de afspraak door ons kosteloos geannuleerd.

5.
Vul je gezondheidsverklaring in

Om te bepalen of - en zo ja - welke vaccinaties je nodig hebt voor jouw reis, is het noodzakelijk om een gezondheidsverklaring in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens kunnen wij bovendien bepalen of de vaccinaties veilig voor je zijn. Alle vaccinatie instellingen zijn wettelijk verplicht om met een gezondheidsverklaring te werken.