Klachtenbeleid

Heeft u een klacht? U kunt deze indienen via info@thuisvaccinatie.nl.

Inleiding

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt het verplicht om de zorgverlening op kwalitatief verantwoorde wijze te organiseren. Dit omvat onder meer een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Het klachtenbeleid is daarbij een essentieel instrument.

Doel

Thuisvaccinatie streeft naar een optimale kwaliteit van dienstverlening. Het klachtenbeleid omvat de registratie, evaluatie en afhandeling van de klachten. Het hiermee verkregen inzicht in aard en omvang ondersteunt het nemen van structurele maatregelen om een optimale kwaliteit te garanderen.

Werkwijze

Na elk bezoek van de arts van Thuisvaccinatie wordt de klant de mogelijkheid geboden om een evaluatie in te vullen. De klant ontvangt een dag na de afspraak een mail met een verwijzing naar www.facebook.com/thuisvaccinatie. Facebook is een openbaar platform waarop klanten hun mening kunnen geven over de service van Thuisvaccinatie. Bij een onvoldoende beoordeling wordt contact opgenomen met de klant. Tevens kan de klacht met betrekking tot de dienstverlening van Thuisvaccinatie telefonisch of per mail kenbaar gemaakt worden door de klant. U kunt uw klacht indienen via info@thuisvaccinatie.nl..

-> De medewerker die als eerste benaderd wordt met de klacht van cliënt registreert de volgende informatie:

  • Aard van de klacht
  • Referentienummer

-> De medewerker legt het volgende uit aan de cliënt:

  • De klacht wordt in behandeling genomen.
  • Binnen enkele dagen wordt de klant gebeld door de klachtenfunctionaris.

-> De klacht wordt per mail overgedragen aan de kwaliteitsfunctionaris. Zij bepaalt door wie de klacht het beste afgehandeld kan worden.

De klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact op met de klant en bespreekt de klacht. Indien nodig heeft ze overleg met de arts die de klant bezocht heeft. Ze komt samen met de klant tot een voorstel voor een oplossing.

-> De mogelijke oplossing wordt met de directie besproken. Na het akkoord van de directie wordt de klacht afgehandeld.

-> De klachtenfunctionaris registreert de klacht in het klachtenoverzicht.
-> Indien de aangeboden oplossing niet naar de tevredenheid is van de klant wordt de directie daarover geïnformeerd. De klacht wordt overgedragen aan de directie. Zij nemen het besluit wat de best passende interventie is.

Rapportage

De klachtenfunctionaris stelt maandelijks een overzicht op over de gemelde klachten en de bijbehorende interventies. Jaarlijks presenteert de klachtenfunctionaris een rapportage aan de directie ten behoeve van de Beoordeling managementsysteem.

Consequenties

De klachten worden geregistreerd in het persoonlijk dossier van de medewerker. Bij medewerkers die drie klachten hebben ontvangen wordt met spoed een gesprek op kantoor ingepland. 

Werkbespreking

  • Klachten die gemeld worden door klanten of klachten naar aanleiding van een onvoldoende beoordeling worden maandelijks in het artsen overleg geanonimiseerd besproken.
  • Zesmaal per jaar wordt het overzicht van de medische klachten besproken in het medisch overleg.
  • Jaarlijks wordt het overzicht van de klachten en onvoldoende beoordelingen besproken in het directie overleg ten behoeve van de Beoordeling managementsysteem.

De Geschillencommissie

Als een cliënt of familie niet tevreden is over de klachtafhandeling bij PreMeo Thuisvaccinatie dan kan deze de klacht (geschil) voorleggen aan de Geschillencommissie. Voorwaarde voor klachtbehandeling door de geschillencommissie is dat de klacht richting de bestuurder en/of klachtencommissie kenbaar is gemaakt. De schade moet liefst in geld weer te geven zijn en kan gaan over de zorgovereenkomst, verschil van mening over het behandelplan en klachten over bejegening of schenden van privacy. De Geschillencommissie werkt met een vragenformulier waarop de klacht(en) kenbaar gemaakt kunnen worden. Een uitspraak door de Geschillencommissie is bindend. Aan de behandeling van een klacht door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. De kosten komen voor rekening van de Thuisvaccinatie als de klager in het gelijk wordt gesteld. Zo niet dan komen de (administratie) kosten (klachtengeld, portokosten en reiskosten) voor rekening van de klager. Op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/ is verdere informatie beschikbaar.

Gegevens geschillencommissie

Stichting geschillencommissie voor consumenten

T: 070 310 53 10 (9.00 – 17.00)

Advies nodig?

Selecteer uw bestemming
Thuisvaccinatie Arts

Wij gebruiken cookies om je bezoek aan deze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.